Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wobec wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, spółka KMR INVESTMENTS sp. z o.o. wprowadza do użytku politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Spółce w przypadkach, w których spółka KMR INVESTMENTS Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów, osób zainteresowanych współpracą, bądź też odwiedzających niniejszą stronę internetową.

I. Administrator Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest spółka
KMR INVESTMENTS Sp. z o.o siedzibą w Pszczynie przy ul. Karola Szymanowskiego 23
(kod pocztowy: 43-200), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896908, NIP: 638-184-51-04, REGON: 388841902 zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

– pod adresem e-mail: kmrinvestments@wp.pl

– listownie na adres pocztowy: ul. K. Szymanowskiego 23, 43-200 Pszczyna

Administrator danych osobowych

 1. przetwarza dane osobowe zgodnie z  właściwymi przepisami krajowymi o ochronnie danych osobowych jak również z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów,
 2. przetwarza dane osobowe rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”), 
 3. zbiera dane osobowe w konkretnych, w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),

II. Dane osobowe

 1. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące
  Pani/ Pana wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki.Dane zebrane automatycznie będziemy wykorzystywać do badania ruchu na naszej stronie inetnetowej oraz pomiarów popularności. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.
 3. Dane osobowe takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail bądż też numer telefonu są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego. Dane te pobierane są w celach kontaktowych o ile wyrażono na to zgodę. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. W przypadku podjęcia kroków zmierzających do podpisania umowy kupna-sprzedaży pozyskiwane są takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania
  i korespondencji, PESEL, numer rachunku bankowego a także numer dokumentu tożsamości.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne  ale wymagane do zawarcia umowy.
 6. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści
  oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia.
 7. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrona danych osobowych.

III. Informacja o plikach cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) czyli krótkich informacji tekstowych, które zapisywane są na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu przeglądajacego. Cookies wykorzystywane są do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty,   historii przeglądania,  preferencjach  oraz nazwie przeglądającego w celach statystycznych oraz wydajnościowych. 

Przeglądający może zmienić ustawienia  swojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące, że strona internetowa umieszcza lub ma dostęp do cookies. Istnieje jednak możliwość, że wprowadzenie blokady spowoduje, że przeglądajacy nie będzie miał pełnego dostępu do strony lub strona nie będzie działać prowidłowo.

Ważne: Większość plików cookies ma charakter zanonimizowany co oznacza, że bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia……………………….